ผู้ผลิต: VAN HOUTEN

VH: Rich deep brown ( 52-56% Cocao butter )

  • รหัสสินค้า:DCL-3P524VHE0-760
  • ปริมาณ: 1 กิโลกรัม