ผู้ผลิต: GRAND MOULINS DE PARIS

GMP: Country Bread (Pain De Campagne)

  • รหัสสินค้า:10002
  • ปริมาณ: 25 กิโลกรัม